Zonne-energie

Zonne-energie, zeker in elk opzicht...

Bijna nergens is het verschil dat Encon realiseert voor de klant zo begrijpelijk en zichtbaar als bij een project rond zonne-energie. Door onze ervaring en aanpak hebben we meer dan 8.000.000 m² aan zonne-energieprojecten begeleid in de afgelopen jaren. Dit zijn projecten variërend van 100 kWp (+/- 1000 m² dakoppervlakte) tot 25 MWp (+/- 20 hectare grondoppervlakte)
Dat heeft niet alleen te maken met de brede ervaring van onze experten, maar zeker ook met de specifieke aanpak die we doorheen de tijd hebben ontwikkeld om de klanten te begeleiden in PV-projecten. Deze aanpak garandeert dat u niet alleen de beste installatie krijgt, maar ook de best mogelijke en gegarandeerde dienstverlening van uw installateur. Want die beide samen zullen uw opbrengst bepalen.

Waarom zou u ons inschakelen terwijl installatiebedrijven zelf al gedetailleerde offertes aanleveren?

Het antwoord op deze vraag lijkt evident, toch is de toegevoegde waarde die Encon brengt zeer hoog. We kunnen dat ook transparant aantonen. De kostprijs van Encon voor de totale begeleiding wordt bij ieder project boven de 100 kWp tussen de 5 à 7 keer terugverdiend en bovendien wordt er een extra tijdsbesparing en risicoverlaging op het project gerealiseerd.

Plan van aanpak - Encon PV-Traject

Stap 1: Actieplan nog voor dat u klant bent - PV-Scan

Op basis van luchtfoto’s kunnen we de dakoppervlakte bepalen en de oriëntatie van uw dak of daken.
Die informatie volstaat om een preliminaire kosten-batenanalyse uit te werken. Zoals in elk van onze werkdomeinen, zijn die eerste schattingen ook hier zeer conservatief.
Als onze eerste ‘PV-scan’ aangeeft dat investeren in een PV-installatie rendabel is, dan weet u zeker dat het de moeite loont om het project verder uit te werken.

Stap 2: Haalbaarheidsstudie & conceptstudie

Stap 2: Personalisatie PV-scan

Als blijkt uit de PV-scan dat een PV-installatie voor uw bedrijf een verstandige investering is, dan is een personalisatie van de PV-scan de volgende stap. In deze studie bestuderen we de verschillende variabelen waarmee we het project, dat werd voorgerekend in de preliminaire kosten-batenanalyse, verder geoptimaliseerd kan worden waarbij maximalisatie van de rendabiliteit van het project primeert. 

De performantie van een zonne-energie project is afhankelijk van diverse invloedsfactoren, waarbij de zwakste schakel in de keten de opbrengst bepaalt. Encon gaat deze zwakke schakels identificeren en wegwerken. Deze zwakke schakels gaan we vervolgens onderbouwen in het bestek dat later wordt opgemaakt in de aanbestedingsfase. Via een onderzoeksproject heeft Encon een simulatieprogramma ontwikkeld waarbij op basis van de zonne-instraling van het laatste jaar we een verwachtte energieopbrengst simuleren. Op deze manier wordt de dimensionering van uw PV-installatie maximaal afgestemd op het eigen verbruik van uw firma.

Met de bekomen informatie volgend uit de analyses worden er verschillende scenario’s met elkaar vergeleken. Die hebben een verschillende opbrengst maar ook een verschillende investeringskost. Dit rekenwerk resulteert in een personalisatienota waarin verschillende concepten naast elkaar worden gezet, elk met hun kost, opbrengst en uiteindelijke investeringsrendement op maat van uw bedrijf.

Stap 3: Uw op-maat bestek met bijzondere garanties

Nadat de klant op basis van advies van Encon een bepaalde optie heeft gekozen, wordt de gekozen installatie verder uitgewerkt in een bestek op maat van de klant. Voor Encon is dit géén routine-opdracht. Dankzij de ervaring van onze experts en uitgekiende technieken kunnen we het rendement van uw installatie tot 15% verhogen. Dit tonen we in ieder project aan op basis van onze zeer specifieke vergelijkingsmethodiek.

De bestekken voor PV-installaties die door Encon worden opgesteld zijn zeer specifiek en bevatten heel wat belangrijke voorwaarden:

  • Zo bevatten onze bestekken een clausule voor een opbrengstgarantie over een periode van 20 jaar. Bij elke installatie vragen we immers een zonne-instralingsmeter. Op basis van de werkelijk gemeten zonne-instraling worden er onafhankelijke controles uitgevoerd om na te gaan of de gegarandeerde opbrengst wordt behaald. Via ons bestek en aanpak garandeert de gegunde leverancier een hoog maar realistisch percentage van gegarandeerde opbrengst. Indien blijkt dat na controle de PV-installatie het contractuele percentage niet wordt behaald, bijvoorbeeld door uitval of defecten, dan betaalt de leverancier het verschil terug. Daarvoor zijn er clausules beschreven in ons bestek die ervoor zorgen dat onze klanten ook effectief hun opbrengsten behalen in functie van hoe hard de zon schijnt in een bepaalde regio.
  • Ons bestek vraagt ook een zogenaamde ‘parent company guarantee’. Men kan immers zeer goede voorwaarden bedingen, maar als een leverancier ze op een bepaald ogenblik niet meer kan nakomen helpen ze ook niet. Het moederbedrijf staat in dat geval garant voor de contractuele afspraken.
  • Naast bovenstaande garanties wordt er in ons bestek ook specifieke product- en vermogen garanties vooropgesteld die van toepassing zijn op de verschillende onderdelen waaruit een PV-installatie is opgebouwd.

Stap 4: Aanbestedingsfase

Op basis van het op maat opgestelde bestek wordt er een offertevraag gelanceerd in de zonne-energiemarkt. De ingediende offertes van de verschillende leveranciers worden nauwkeurig, eenduidig en uniform met elkaar vergeleken in functie van conformiteit met de vooropgestelde specifieke parameters en gunningscriteria die beschreven staan in bestek.

De 3 beste aanbieders krijgen tijdens een onderhandelingsronde de gelegenheid om hun offerte te verbeteren op de punten waar ze minder goed scoren dan hun concurrenten. De leverancier met het meest voordeligste en kwalitatiefste voorstel krijgt vervolgens de opdracht toegewezen. Dat is lang niet altijd de leverancier met de goedkoopste installatie. Wij bekijken het geheel van de investeringskost, de onderhoudskost, de opbrengst, de technische parameters en de administratieve parameters (zoals o.a. garanties, verzekeringen, … ). Na de toekenning begeleidt Encon ook de contractuele fase tot en met ondertekening van de finale overeenkomst.

Naast de optimalisatie die wordt bekomen in de personalisatiefase zorgt onze procurement methode voor een financiële impact op investeringskosten en opbrengsten, waardoor de toegevoegde waarde van Encon eenvoudig kan aangetoond worden.

Stap 5: Werfopvolging en oplevering

Na de gunning in de aanbestedingsfase biedt Encon als finale stap de werfopvolging en oplevering van het project aan.

De Encon doelstelling voor de uitvoering van werfopvolging gedurende een PV project is om ten alle tijden te garanderen dat de vermelde vereisten in het bestek en de contractuele afspraken ook effectief in praktijk worden nageleefd. Bijkomend bewaakt Encon ten alle tijden de overeengekomen scope, planning en budget van het project. Encon zal gedurende het volledige project het algemene aanspreekpunt zijn en streeft naar een maximale ontzorging van de klant.

Door de projectopvolging van Encon wordt er een kwalitatieve uitvoering van het PV-project bekomen, uitvoeringsrisico’s vermeden en worden de contractuele opbrengstgaranties minimaal behaald. Tevens zal door deze opvolging de opbrengst van het PV-project gedurende zijn volledige levensduur gemaximaliseerd worden.

Nadat de werken zijn afgelopen vindt de oplevering van de installatie plaats. De projectverantwoordelijke van Encon zal, samen met de klant en de projectleider van de aannemer, een rondgang organiseren ter inspectie en controle van de uitgevoerde werken. Het aangeleverde as-built dossier van de aannemer zal gecontroleerd worden. Een checklist met items zal overlopen worden en een proces verbaal wordt opgesteld.

De oplevering van het project gebeurt in 2 fasen, namelijk een voorlopige en definitieve oplevering. De definitieve oplevering vindt 1 jaar na de aanvaarding van de voorlopige oplevering plaats. Op basis van deze aanpak wordt bij definitieve oplevering gecontroleerd of de opbrengsten van de PV-installatie overeen komen met de contractuele opbrengstgarantie d.m.v. een onafhankelijke berekening door Encon.

Het lijkt een vanzelfsprekende stap, maar dat is het niet. Onze experten zien erop toe dat de installatie volledig volgens schema wordt geplaatst en dat alle componenten overeenkomen met het bestek. Zo krijgt u niet alleen de installatie waar u voor betaalt, u krijgt ook de best mogelijk presterende installatie.​

Waarom uw PV-project samen met Encon uitvoeren?

  • Kostenreductie: we zorgen dat u de scherpste prijzen in de markt krijgt voor een vooropgestelde kwaliteit
  • Opbrengstverhoging: door onze aanpak zal eenzelfde installatie een hogere opbrengst hebben.
  • Risicoverlaging: we verminderen het risico en dat garanderen we met een opbrengstgarantie.
  • Begeleiding en ontzorging: waardoor uw een beperkte tijd in het project moet investeren