Wind-energie

Is uw terrein geschikt voor het plaatsen van een windturbine? Het antwoord op die vraag is echter niet zo eenvoudig. Voor wie zonder de nodige achtergrondkennis en ervaring aan een windenergieproject begint, is de weg lang. En de kans dat die eindigt met één of meerdere windturbines erg klein.

Bij Encon wordt die onzekerheid een stuk kleiner. Door de jaren heen heeft Encon het vergunningentraject en de bouw van meer dan 100 windturbines begeleid. Die ervaring heeft geleid tot een uniek begeleidingstraject. Een traject waarbij het (financiële) risico in elke stap tot een minimum wordt herleid. Het resultaat mag er zijn. Daar waar gemiddeld nog geen 20% van de ingediende vergunningsaanvragen uiteindelijk ook wordt vergund, halen de projecten van Encon een gunningsgraad van meer dan 80%. Dit is alleen maar mogelijk door een zeer specifieke projectaanpak waarin Encon uniek is, gebaseerd op meer dan 18 jaar ervaring in de windenergiesector!

Plan van aanpak Encon

Het plan van aanpak voor de projectbegeleiding is opgedeeld in 2 fases:

 • Prévergunningsfase
 • Post-vergunningsfase

In de prévergunningsfase gaan we zeer specifiek te werk om de vergunning op een kostenefficiënte manier te behalen. Na het verkrijgen van de vergunning zijn er 2 opties: enerzijds de vergunning verkopen aan een 3de partij of zelf de windturbine bouwen. In beide trajecten hebben we een begeleidingstraject dat hierop toegepast is. Zo kunnen we voor u de vergunning tenderen. Anderzijds kunnen we u via het post-vergunningstraject ook begeleiden om zelf te windturbine aan te kopen, te bouwen en te exploiteren over een periode van 20 jaar. 

  Met een investering van slechts 1.950 € weet u al hoeveel kans u maakt.

  Stap 1: Prévergunningsfase - de Plotscan

  De plotscan is uniek en werd ontwikkeld door Encon.

  • Tijdens een plotscan onderzoeken onze specialisten de ligging van uw perceel en toetsen deze af aan een uitgebreide, maar belangrijke reeks van parameters die een impact hebben tijdens de beoordeling van uw vergunningsaanvraag.
  • Het gaat dan onder andere over de nabijheid van woongebieden, vogelrichtlijngebieden, luchtvaartregels, natuurgebieden, … Uw perceel wordt getoetst op meer dan 25 verschillende parameters die een inzage geven in de belemmeringen voor het plaatsen van de windturbine.

  Is het resultaat van de plotscan positief, dan loont het de moeite om de mogelijkheid van een eigen windturbine verder te onderzoeken. Toont de plotscan mogelijke knelpunten, dan is waakzaamheid geboden. Samen met onze experten wordt dan geëvalueerd of het de moeite loont om het eigen windturbineproject verder te zetten.

  Stap 2: Prévergunning - Haalbaarheidsstudies

  Tijdens de haalbaarheidsstudie gaan we dieper in op twee belangrijke onderdelen van elk windturbineproject:

  • We bouwen verder op de plotscan en bekijken verder in detail specifieke parameters waarbij een project mogelijk problemen kan ondervinden in een vergunningsaanvraag. We bekijken hoe we knelpunten kunnen opvangen en wegwerken zodanig de slaagkansen voor het bekomen van een vergunning verder worden verhoogd.
  • We onderzoeken welke investering, gezien de locatie en het lokale windklimaat, het meest rendement heeft. De gebruikte technologie, rotordiameter en het geïnstalleerd vermogen zijn parameters die niet voor elk project hetzelfde zijn en kunnen grote verschillen tonen in de opbrengsten, maar ook de vergunningsaanvraag.

  Zeg niet haalbaarheidsstudie tegen een haalbaarheidsstudie van Encon

  Een haalbaarheidsstudie van Encon is eigenlijk veel meer dan wat daar gangbaar onder wordt verstaan. Onze haalbaarheidsstudie gaat verder dan een technische onderzoek van omgevings- en vergunningsvoorwaarden van achter een bureau. In elke haalbaarheidsstudie hebben we standaard 10 tot 12 informele gesprekken met personen van instanties die advies dienen te verlenen gedurende een vergunningsaanvraag.

  Die gesprekken leren ons waar we bij ontwikkelen van het project rekening mee moeten houden.

  Stap 3: Prévergunning - Vergunningsaanvraag

  Op basis van de haalbaarheidsstudie en het resultaat van de informele gesprekken wordt beslist om een omgevingsvergunningsaanvraag op te stellen. De vergunning worden aangevraagd bij provincie of gewest ifv de grootorde van het project. Encon zal voor de klant de volledige voorbereiding en opmaak van de volledige vergunning met specifieke bijlagen uitvoeren, zodat deze klaar zijn om in te dienen. Na indiening zal Encon de volledige vergunningsaanvraag begeleiden tot en met het definitief verlenen van de vergunning.

  Onderdelen van de vergunningsaanvraag zijn o.a. de volgende:

  • Aanvraagformulieren;
  • Uitvoeringsplannen opgemaakt volgens normenboek;
  • Lokalisatienota (specifiek voor windenergie);
  • Algemene natuurtoets;
  • Conformiteit lokale regelgeving;
  • Conformiteit MER (milieu effecten rapport) ;
  • Uitwerking van communicatiecampagne;

  Stap 4: Postvergunning - Uw opmaat bestek met bijzondere garanties

  Aan de hand van de verleende vergunningen en de uitgevoerde haalbaarheidsstudie zal er een optimalisatiestudie worden opgemaakt waarin op basis van het lokale windklimaat, orografie en ruwheid in de omgeving de meest geschikte windturbinetype(s) voor de desbetreffende locatie(s) worden bepaald.
  Er is een groot verschil tussen de verschillende merken van windturbines betreffende de opbrengst voor een bepaald windklimaat. Het is om die reden van uiterst belang de juiste windturbine te selecteren voor het desbetreffende windklimaat voor de desbetreffende locatie(s).

  Afhankelijk van de locatie en diverse parameters zijn er grote verschillen in de opbrengsten tussen de diverse windturbinetypes waarbij het mogelijk is dat de opbrengst tussen verschillende windturbines met hetzelfde vermogen kan afwijken met meer dan 20%.

  De bestekken voor windturbineprojecten die door Encon worden opgesteld zijn zeer specifiek en bevatten heel wat belangrijke voorwaarden. Deze bestekken worden opgedeeld in 3 afzonderlijke loten:

  • Bestek voor de levering en installatie van de windturbinepark + onderhoud;
  • Bestek voor de fundering- en infrastructuurwerken (wegenis + kraanplatformen);
  • Bestek voor de elektrische werken (elektrische koppeling + kabeltracé).

  Op basis van deze opdeling kunnen er per onderdeel zeer specifieke parameters en vereisten worden vastgelegd met de daar bijhorende garanties.

  Stap 5: Postvergunning - Aanbestedingsfase

  Op basis van het op maat opgestelde bestekken wordt er een offertevraag gelanceerd. De ingediende offertes van de verschillende leveranciers worden nauwkeurig, eenduidig en uniform per bestek met elkaar vergeleken in functie van conformiteit met de vooropgestelde specifieke parameters en gunningscriteria die beschreven staan in het desbetreffende bestek.

  De 3 beste aanbieders per bestek krijgen tijdens een onderhandelingsronde de gelegenheid om hun offerte te verbeteren op de punten waar ze minder goed scoren dan hun concurrenten. De leverancier met het meest voordeligste en kwalitatiefste voorstel krijgt vervolgens de opdracht toegewezen. Dat is lang niet altijd de leverancier met de goedkoopste installatie. Wij bekijken het geheel van de investeringskost, de onderhoudskost, de opbrengst, de technische parameters en de administratieve parameters (zoals o.a. garanties, verzekeringen, … ). Na de toekenning begeleidt Encon ook de contractuele fase tot en met ondertekening van de finale overeenkomst.

  Onze unieke procurement methode zorgt voor een financiële impact op investeringskosten en garanties per afzonderlijk domein, waardoor de toegevoegde waarde van Encon eenvoudig kan aangetoond worden.

  Stap 6: Postvergunning - Werfopvolging en werfcoördinatie.

  Na de gunning in de aanbestedingsfase biedt Encon als finale stap de werfopvolging en oplevering van het project aan.

  De Encon doelstelling voor de uitvoering van werfopvolging gedurende een windturbineproject is om ten alle tijden te garanderen dat de vermelde vereisten in de bestekken en de contractuele afspraken ook effectief in praktijk worden nageleefd. Bijkomend bewaakt Encon ten alle tijden de overeengekomen scope, planning en budget van het project. Encon zal gedurende het volledige project het algemene aanspreekpunt zijn en streeft naar een maximale ontzorging van de klant.

  Een globale planning van alle werken die betrekking hebben tot het project zal worden opgemaakt. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende aannemers. De uitvoeringsplannen van de aannemers en onderaannemers worden bij wijzigingen geüpdatet en verdeeld onder de verschillende betrokken partijen in het project. De projectmanager van Encon is het centrale contactpersoon voor de communicatie van de werken voor alle aannemers. 

  De taken worden voor alle bestekken die deel uitmaken van het windturbineproject uitgevoerd en dit gedurende de verschillende fases van het windturbineproject. Deze fases bestaan uit:

  • Voorbereidende infrawerken (kraanplatform + toegangswegen);
  • Heien/schroeven funderingspalen;
  • Uitgraven funderingsput;
  • Plaatsing van de wapening van de fundering;
  • Betonnering van de fundering;
  • Plaatsing en aansluiting van een elektrische middenspanningscabine of het uitvoeren van aanpassingen aan de bestaande middenspanningscabine;
  • Plaatsing van het kabeltracé van de windturbine tot de middenspanningscabine;
  • Coördinatie en afstemming van het transport van de onderdelen van de windturbine;
  • Opbouw van de kraan;
  • Plaatsing van de mast, gondel, rotor en hub van de windturbine;
  • Indienstname van de windturbine;
  • Testrun van de windturbine.

  Door de projectopvolging van Encon wordt er een kwalitatieve uitvoering van het windturbineproject bekomen, uitvoeringsrisico’s vermeden en worden de contractuele opbrengstgaranties minimaal behaald.

  Nadat de werken zijn afgelopen vindt de oplevering per bestek plaats. De projectverantwoordelijke van Encon zal, samen met de klant en de projectleider van de aannemer, een rondgang organiseren ter inspectie en controle van de uitgevoerde werken. Het aangeleverde as-built dossier van de aannemer zal gecontroleerd worden. Een checklist met items zal overlopen worden en een proces verbaal wordt opgesteld.

  Het lijkt een vanzelfsprekende stap, maar dat is het niet. Onze experten zien erop toe dat de installatie volledig volgens schema wordt geplaatst en dat alle componenten overeenkomen met het bestek. Zo krijgt u niet alleen de installatie waar u voor betaalt, u krijgt ook de best mogelijk presterende installatie.

  Waarom uw windturbine bouwen samen met Encon?

  • Verhoogde slaagkansen: Als er geen realistische slaagkansen zijn, weet u dat in het begin
  • Kostenreductie: door ons plan van aanpak spaart u geld in zowel de pré- als postvergunningsfase
  • Opbrengstverhoging: door onze aanpak zal eenzelfde installatie een hogere opbrengst hebben door de juiste keuze van de windturbine in functie van het lokaal kimaat.
  • Risicoverlaging: we verminderen het risico en dat garanderen we met een opbrengstgarantie.
  • Begeleiding en ontzorging: waardoor uw een beperkte tijd in het project moet investeren

  Ervaring in de praktijk

  Als één van de enige studiebureau’s die windenergieprojecten begeleidt in Europa heeft Encon de projectontwikkeling uitgevoerd om op haar terreinen een windturbine te ontwikkelen en de combinatie prévergunningsfase en postvergunningsfase te uit te voeren. De realisatie van het project voor het eigen ontwikkelde windenergieproject kan bekeken worden op de Encon-website of op: https://www.youtube.com/watch?v=SNh7uIGL9Gc

  De windturbine staat op de terreinen van Encon in Bilzen bij het gebouw van Infinity. Op afspraak is het mogelijk om een bezoek te brengen aan het experience center van Encon in Bilzen om de praktische ervaring mbt het realiseren van windmolens te bespreken.

  Een bezoek kan gepland worden door contact te nemen op onze website of via de website http://www.infinity-building.be