Energieprijsreglement

Energieprijsreglement

Encon Energieprijs Wedstrijdreglement

Hieronder vindt u het volledige wedstrijdreglement. Heb je nog vragen dan kan je contact opnemen met Lorien Bielen via lorien.bielen@encon.be 

De Encon Energieprijs is een wedstrijd die jaarlijks het beste eindwerk rond energiebesparing, hernieuwbare energie, duurzaamheid of een onderwerp m.b.t. de klimaatproblematiek wil belonen. De wedstrijd verloopt volgens de regels in dit wedstrijdreglement.

Selectiecriteria

 • Inhoud en diepgang van het eindwerk
 • Praktijkervaring toegepast in het eindwerk
 • Innovatie
 • Relevantie voor de toepassing in de bedrijfswereld/industrie
 • Maatschappelijke impact
 • Degelijkheid en betrouwbaarheid
 • Presentatie & communicatie

ART. 1 Toegang tot de wedstrijd

Art 1.1 Alle laatstejaarsstudenten master in de industriële wetenschappen – industrieel ingenieur, master in de ingenieurswetenschappen – burgerlijk ingenieur, master in de toegepaste economische wetenschappen – handelsingenieur en Master in de bio-ingenieurswetenschappen – bio-ingenieur die zijn ingeschreven aan een Vlaamse onderwijsinstelling kunnen deelnemen aan de wedstrijd met hun eindverhandeling over energiebesparing, hernieuware energie, duurzaamheid of de klimaatbestrijding/klimaatproblematiek (cfr. artikel 2).

Andere studenten, anders dan degene die hoger worden omschreven, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht het onderwerp van hun verhandeling.

Art 1.2 Voor elke eindverhandeling kan slechts één maal een kandidatuur worden ingediend. Eindverhandelingen die reeds eerder werden ingediend worden zonder beroepsmogelijkheid geschrapt van de kandidatenlijst.

Het is mogelijk om met een gedeeld eindwerk deel te nemen waarbij meerdere studenten samenwerken aan één eindwerk. Er kan echter slechts één student winnen.

ART. 2 Onderwerp van de eindverhandeling

Art. 1.1 Enkel eindverhandelingen met een onderwerp dat verband houdt met energiebesparing, hernieuware energie, duurzaamheid of de klimaatbestrijding/klimaatproblematiek komen in aanmerking voor de wedstrijd.

Art 1.2 De toelaatbaarheid van het onderwerp van alle  eindverhandelingen wordt door een onafhankelijke jury beoordeeld. Deze beoordeling gebeurt op basis van het abstract (maximaal 1 A4) die het onderwerp en de doelstelling van de eindverhandeling omschrijft.

Art 1.3 Kandidaten met eindverhandelingen waarvan door de jury wordt geoordeeld dat ze niet toegelaten kunnen worden op basis van het gekozen onderwerp, krijgen de gelegenheid het onderwerp van de eindverhandeling bij te sturen. Ze krijgen daarvoor een beperkt aantal dagen, zoals opgegeven in de tijdslijn (art. 9). Op basis van de aangepaste versie volgt een eindbeoordeling over ontvankelijkheid van elke inzending.

Art 1.4 Tegen de eindbeslissing over ontvankelijkheid van een ingediende eindverhandeling is geen beroep mogelijk.

ART. 3 Kandidaatstelling

Art 3.1 Studenten die willen meedingen naar de Encon Energieprijs kunnen zich alleen kandidaat stellen via de website van Encon of door een e-mail te sturen naar Lorien (lorien.bielen@encon.be) met een duidelijke vermelding dat zij hun eindwerk willen inschrijven om deel te nemen aan de Encon Energieprijs. Alle andere vormen van kandidaatstelling worden als nietig beschouwd.

Art. 3.1.1 De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 20 september 2020 gebeuren. Deze kandidaatstelling geldt voor studenten die hun thesis afwerken en slagen. Studenten die hun thesis in tweede zit verdedigen, krijgen zo ook de kans mee te dingen naar de Encon Energieprijs. Kandidaturen die later toekomen worden zonder opgaaf van verdere redenen geweigerd.

Art. 3.1.2 Deze opgegeven deadline geldt onverminderd wanneer de inschrijvingspagina, door technische problemen of storingen van welke aard binnen of buiten Encon, niet permanent bereikbaar of operationeel zou zijn geweest. De jury kan evenwel om deze redenen besluiten om de indieningsperiode te verlengen.

Art 3.2 Alleen kandidaatstellingen die voorzien zijn van alle gevraagde informatie kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Naast de persoonlijke gegevens en informatie over de onderwijsinstelling waaraan men verbonden is, dient de kandidaatstelling ook vergezeld te zijn van een abstract.

Art 3.2.1 Het abstract beslaat maximaal 1 A4.

Art 3.2.2 Het Abstract omschrijft het onderwerp en de doelstelling van de eindverhandeling.

ART. 4 Indienen van de eindverhandeling

Art. 4.1 De eindverhandeling wordt in digitale vorm bezorgd aan de jury, ten laatste op 20 september 2020.

ART. 5 Eerste selectie

Art 5.1 Op basis van de ingezonden eindverhandelingen maakt de jury een eerste selectie. Uit de kandidaatstellingen worden 5 eindwerken gekozen. Van deze 5 eindwerken wordt een presentatie (op video) verwacht. De beste 3 worden hieruit gekozen én mogen hun eindwerk nogmaals komen pitchen voor een gerenommeerde jury.

Art 5.2 De jury laat zich bij de selectie leiden door de inhoudelijke meerwaarde van het eindwerk op het vlak van energiebesparing, hernieuware energie, duurzaamheid of de klimaatbestrijding/klimaatproblematiek. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met de relevantie van het onderwerp voor toepassing in de bedrijfswereld en de praktische implementeerbaarheid of bruikbaarheid van de conclusies of het resultaat van de eindverhandeling.

De degelijkheid van het onderzoek en de betrouwbaarheid van de conclusies maken vanzelfsprekend ook deel uit van de evaluatie.

Art 5.3 De behaalde graad bij de onderwijsinstelling wordt niet in aanmerking genomen bij de evaluatie van de eindverhandeling. Wel is vereist dat elke student minstens een voldoende haalt op eindverhandeling en examens.

Eindverhandelingen waarop  geen voldoende wordt behaald bij de onderwijsinstelling waarvoor ze werden verdedigd komen niet in aanmerking voor verdere deelname aan de wedstrijd.

Studenten die wel een voldoende behaalden op hun eindverhandeling maar niet slaagden voor hun vakken komen eveneens niet langer in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.

Art 6. Finale beoordeling

Uit de geselecteerde eindverhandelingen zal de winnaar worden gekozen door een uitgebreide jury (zie artikel 10).

Art 6.1 Elk van de geselecteerde kandidaten wordt gevraagd een video in te sturen betreffende zijn eindwerk. In deze video zal de student zijn eindwerk voorstellen aan de hand van een presentatie. Dit gedurende maximaal 30 minuten. Uit de 6 geselecteerde kandidaten (cfr. art. 5.1) worden de 3 beste eindwerken gekozen door een jury. Deze laatste 3 kandidaten worden uitgenodigd om voor een volledige gerenommeerde jury hun eindwerk te komen voorstellen in een  korte pitch van max. 10 minuten. Hierna krijgt de jury de kans om gedurende 15 minuten vragen te stellen aan de student. Daarna geeft de student nog aan waarom hij/zij denkt de Encon Energieprijs verdient te winnen en waarom zijn onderwerp/thesis het relevants is om deze prijs in de macht te slepen. 

Art 6.2 De jury laat zich bij de finale beoordeling leiden door de inhoudelijke meerwaarde van het eindwerk op het vlak van energiebesparing of duurzame energieproductie. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met de relevantie van het onderwerp voor toepassing in de bedrijfswereld en de praktische implementeerbaarheid of bruikbaarheid van de conclusies of het resultaat van de eindverhandeling. De degelijkheid van het onderzoek en de betrouwbaarheid van de conclusies maken vanzelfsprekend ook deel uit van de evaluatie.

Naast de inhoudelijke meerwaarde van het eindwerk worden ook de presentatievaardigheden, de overtuigingskracht en de vakbeheersing van de kandidaat mee in rekening genomen.

Art 7. Winnaar

Art 7.1 Uit de finale kandidaten wordt één winnaar gekozen. De winnaar wordt bij voorkeur met unanimiteit verkozen door alle juryleden. Indien er geen eensgezindheid kan worden bereikt, wint de kandidaat die de meerderheid van de stemmen achter zich weet te krijgen. Bij staking van stemmen is de stem van de juryvoorzitter doorslaggevend.

Art. 7.2 De winnaar wordt bekend gemaakt op een officieel moment in aanwezigheid van de pers. De winnaar wordt tijdig op de hoogte gebracht zodat bij de nodige regelingen kan treffen om op de officiële bekendmaking aanwezig te zijn.

Art 7.2.1 De winnaar engageert zich om, behoudens overmacht, op de officiële bekendmaking aanwezig te zijn.

Art 7.2.2 De winnaar weerhoudt zich van elke commentaar naar de buitenwereld met betrekking tot de wedstrijd en zijn deelname, tot één maand na het bekend maken van de winnaar, behoudens goedkeuring van Encon.

Art. 7.2.3 De winnaar engageert zich om, binnen de mate van de redelijkheid, mee te werken aan de perswerking en andere PR-evenementen in het kader van de wedstrijd.

Art. 7.2.4 De winnaar weerhoudt zich, ook na de periode van één maand na de bekendmaking van de winnaar, van elk commentaar aangaande de kandidaatstelling, het ingediende werk en het behaalde resultaat van andere studenten.

Art. 7.2.5 De winnaar weerhoudt zich van alle acties die Encon, of het imago van Encon, op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, schade zou kunnen toebrengen.

Art 8. Prijs

De winnaar ontvangt een geldprijs van 2.500€. Deze geldprijs wordt na het bekendmaken van de winnaar en na de uitreiking van de Encon Energieprijs op de rekening van de winnende persoon gestort.

Daarnaast krijgt de winnaar, indien hij of zij dit wenst, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden als Projectingenieur Energietechnieken met alle voordelen (zoals een gsm, hospitalisatieverzekering, ...) die alle medewerkers van dit functieniveau bij Encon genieten.

De taakinvulling van de werknemer omvatten, louter exemplatief, onder meer de volgende aspecten :

 • Analyseren van het energieverbruik van ondernemingen / instellingen of overheden.
 • Begeleiding van uitvoeringsprojecten en studieprojecten
 • Engineeringswerken elektriciteit & HVAC
 • Uitvoeren van meetcampagnes met gespecialiseerde meetapparatuur
 • Economische haalbaarheidsstudies
 • Technisch-commerciële ondersteuning

Indien het finaal als winnaar gekozen eindwerk een gedeeld eindwerk is waaraan door meerdere studenten werd gewerkt, dan wordt de gewonnen geldprijs evenredig verdeeld tussen alle studenten die meewerkten aan dit gedeelde eindwerk.

Omdat slechts één student de uiteindelijke winnaar kan zijn van de Encon Energieprijs wordt in geval van een gedeeld eindwerk via de hoger vermelde criteria de uiteindelijke winnaar gekozen uit het team dat aan het eindwerk werkte. De uiteindelijke winnaar krijgt de vaste dienstbetrekking aangeboden.

Art 9. Tijdtabel

Periode t.e.m. 20 september 2020: inschrijving via de website/e-mail voor studenten 

20 september 2020: Deadline indienen eindverhandelingen

Periode 20 september t.e.m. 2 oktokber 2020: evaluatie van de eindwerken

Eind oktober 2020: jurering Encon Energieprijs en verdediging van de eindwerken

Art. 10 De jury

De leden van de jury worden aangeduid op uitnodiging van Encon.

De ontvankelijkheidsbeslissing en de eerste selectie gebeurt door een beperkte jury.

De finale jurering gebeurt door een jury met een uitgebreidere samenstelling. Naast de eerder genoemde leden worden hier ook nog extern juryleden aangezocht. Deze leden hebben een bijzondere band met het onderwerp, het economische leven of de academische wereld.

Art. 11 Gebruik van informatie

Het gebruik van informatie die is verkregen bij bedrijven of organisaties waarmee wordt samengewerkt voor het eindwerk, wordt geregeld via de algemene overeenkomsten die de school desbetreffend met samenwerkende bedrijven of organisaties afsluiten. Bij ontstentenis van zulke overeenkomst die het gebruik en het publiek maken van deze informatie regelt, staat de student, of het team van studenten, in voor een overeenkomst die toelaat dat informatie die op een rechtmatige manier is verkregen, gebruikt mag worden in het eindwerk en dat het eindwerk publiek mag worden gemaakt.

Art 12. Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op de wedstrijdpagina’s van de Encon Energieprijs op https://www.encon.be/nl-BE/energieprijsreglement

Iedereen die zich kandidaat stelt voor de wedstrijd, wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement en wordt geacht in te stemmen met alle bepalingen van het reglement. Iedere kandidaat gaat ook akkoord met onze privacyverklaring, dewelke hier terug te vinden is.