Back to overview Punch Powertrain - Energiestudie

Punch Powertrain - Energiestudie

Audits Automotive

Projectfiche

Type project: Besluit Energieplanning

Opdrachtgever: Punch Powertrain - Sint-Truiden

Oppervlakte

Uitvoeringstermijn: begin 2016

Omschrijving: Punch Powertrain en Encon hebben aan de hand van een vooranalyse een gepersonaliseerd plan van aanpak opgemaakt voor Punch Powertrain. Hierbij zijn de volgende taken uitgevoerd:

 • Controle methodologie energiebalans;
 • Selectie van processen van doorlichting in afstemming met Punch Powertrain;
 • Preliminaire analyse van reeds aanwezige informatie i.v.m. processen;
 • Preliminaire analyse van reeds aanwezige procesmetingen voor bepaling specifiek energieverbruik;
 • Verantwoordelijkheden energiedeskundigen.

 

Voor het opstellen van de Energiestudie dienen de utiliteiten en (deel)processen nader geanalyseerd te worden. Er dient geanalyseerd te worden wat de mogelijkheden zijn om het totaal en specifiek energieverbruik van de processen in kaart te brengen. Dit dient uitgevoerd te worden aan de hand van energiemonitoring of aan de hand van een meetcampagne. Daaruit volgend wordt een energiebalans opgesteld voor de productie van 250.000 aandrijflijnen op jaarbasis. Verder dient een inschatting gemaakt te worden van het verwacht energieverbruik voor het uitbreidingsgedeelte, waarbij 1.250.000 aandrijflijnen op jaarbasis geproduceerd zullen worden.

De hoofdenergieverbruikers die gedetailleerd geanalyseerd worden in de Energiestudie voor Punch Powertrain zijn de volgende:

 • Proces 1: Wasmachines;
 • Proces 2: Testbanken: benzinemotoren + elektromotoren;
 • Proces 3: Remmen + batterijsimulatie;
 • Proces 4: Proceskoeling;
 • Proces 5: Ruimtekoeling;
 • Proces 6: Draaien;
 • Proces 7: Harddraaien;
 • Proces 8: Slijpen;
 • Proces 9: Polieren
 • Utiliteiten.

Bij het opstellen van de energiebalans zal de nodige aandacht besteed worden aan de incorporatie van de pareto van de belangrijkste energiedrager elektriciteit naar de onderscheiden deelprocessen toe (welke zijn de apparaten/deelprocessen met de belangrijkste  elektriciteitsverbruiken). Het aardgasverbruik valt volledig toe te wijzen aan de ruimteverwarming.

De investeringen, werkingskosten en energieopbrengsten zullen gebaseerd worden op kennis van de energiedeskundigen (schattingen en referenties). Indien de maatregelen dermate interessant blijken, wordt beroep gedaan op metingen en offertes om een correct investeringsplan op te stellen.

Op basis van de resultaten van de brainstormsessies, aangeleverde gegevens en uitgewerkte maatregelen wordt de Energiestudie opgemaakt in overeenstemming met de vereisten van het Verificatiebureau. Er wordt een afstemmoment voorzien met de Verificateur.