Back to overview Boortmalt NV - Besluit Energieplanning

Boortmalt NV - Besluit Energieplanning

Audits Voeding

Projectfiche

Type project: Besluit Energieplanning

Opdrachtgever: Boortmalt NV - Antwerpen

Oppervlakte: 5.148m²

Omschrijving: Sinds oktober 2004 legt het besluit energieplanning een aantal verplichtingen met betrekking tot energie-efficiëntie op aan ingedeelde energie-intensieve inrichtingen. Door codificatie van alle energieregelgeving in één Energiedecreet en één Energiebesluit, vindt u de artikels met betrekking tot het oude besluit energieplanning, nu in de artikelen vanaf 6.5.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010. Het doel van de studie omvat de uitvoering van een energiestudie zoals bedoeld in artikel 6.5.4, §2 van het Energiebesluit van 19.11.2010. De energiestudie zal dienen als bijlage bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning klasse I (momenteel opgenomen binnen de ‘Omgevingsvergunning’).

Deze energiestudie heeft betrekking op de geplande plaatsing van een extractielijn voor de productie van moutextract. De energiestudie omvat de volgende elementen:

  • het verwachte jaarlijkse energiegebruik ten gevolge van de nieuwe installatie;
  • de naam en het adres van de energiedeskundige(n) betrokken bij het opstellen van de energiestudie;
  • een situering van de energie-efficiëntie van de inrichting of onderdeel ervan op basis van een vergelijking met gelijkaardige inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die op de mark beschikbaar zijn;
  • op basis van de situering, vermeld in sectie 3, een motivering dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.