Berekening CO2 compensatie bomen

CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

  • 6 CO2+6 H2O C6H12O6+6 O2

Bomen nemen het water op uit de bodem met hun wortels. De koolstofdioxide en de zuurstof worden via huidmondjes in het blad met de lucht uitgewisseld. De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel. De volgende figuur geeft een overzicht van het fotosynthese proces:

Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.

CO2-compensatie van bomen

De CO2-balans van bomen verschilt sterk tussen het soort bomen, locatie, tussen seizoenen en tussen perioden met hetzelfde klimaat of weer. Er zijn heel wat wetenschappelijke studies uitgevoerd om de CO2- compensatie te kunnen bepalen. De volgende bronnen geven hier een overzicht van:

Als samenvatting uit de diverse studies kan besloten worden dat de jaarlijkse CO2-compensatie varieert tussen 21,77 kg CO2/boom tot 31,5 kg CO2/boom. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig. In Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen. Als conclusie voor de berekening voor de cijfers op de website van Encon wordt er gerekend met 24 kg CO2/boom en gemiddeld 500 bomen per hectare. Dat betekent dat 1 hectare bos: 500 bomen x 24 kg CO2/boom = 12.000 kg CO2 compenseert oftewel 12 ton CO2/hectare.

Sinds een periode van 2004 berekent Encon de jaarlijks de besparingen die vloeien uit energiestudies, energiebesparingsprojecten en productie van hernieuwbare energie. De besparingen worden project per project geanalyseerd met een berekening en analyse van de opbrengst. Voor de coversiefactoren wordt er gerekend met de volgende cijfers:

  • 1000 kWh Elektriciteit: 400kg CO2
  • 1000kWh gas: 181kg CO2
  • 1l stookolie: 2,66kg CO2

Voor de berekening van de diverse besparingen wordt er uitgegaan dat de technische installaties en hernieuwbare energieproductie (PV-installatie en windmolens) een levensduur hebben van 20 jaar. Dat betekent dat de energiebesparing en hernieuwbare energieproductie voor een periode van 20 jaar wordt meegenomen in de berekening van de jaarlijkse CO2-besparingen.