Encon NV - België algemene verkoop-, diensten- en aannemingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met, alsmede elke aanbieding aan wederpartij (hierna “Klant”) die ziet op dienstverlening, aanneming van werk, verkoop en/of enige andere prestatie door Encon NV (hierna “Encon”) aan Klant, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van of handeling verband houdend met die consultancy-, engineerings- of contractingsovereenkomst (hierna “Overeenkomst”). Verwijzing naar de Overeenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”), die er een integrerend deel van uitmaken en zijn bindend voor Klant, tenzij er in de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk van werd afgeweken.

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 1) Producten: alle zaken die Encon ter uitvoering van een Overeenkomst aan Klant levert of laat leveren, inclusief eventueel bijbehorende onderdelen, ontwerpen, tekeningen en modellen. Verwijzing naar Producten kan in het voorkomende geval tevens verwijzing naar bijbehorende Diensten omvatten; 2) Diensten: alle werkzaamheden die Encon tegen vergoeding of om niet, in opdracht van Klant verricht of laat verrichten, zoals het verstrekken van: (technische) adviezen, instructies, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, etc.; 3) Werken (en ‘Werk’): alle werken die Encon in opdracht van Klant tot stand brengt of laat brengen; 4) Prestaties: alle prestaties die Encon aan Klant levert of laat leveren zoals Diensten, Producten en/of Werken in welke vorm dan ook en/of de resultaten daarvan en/of alle daartoe noodzakelijke activiteiten ter gehele uitvoering van de Overeenkomst. Deze Voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden per post of digitaal.

1. ALGEMEEN

1.1 Tenzij anders is bedongen komt Encon niet tussen in de uitvoering van de door haar geadviseerde werken.
1.2 De geldigheidsduur van offerten is 30 dagen. Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Encon slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Encon zijn bevestigd. Alle aanbiedingen van Encon, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld. Encon is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren tegen een in de aanbieding of Overeenkomst vermelde prijs indien deze prijs berust op een evidente druk-, schrijf- of calculatiefout.
1.3 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Encon een door Klant geplaatste order of opdracht heeft bevestigd, of is begonnen met de feitelijke uitvoering daarvan.
1.4 De algemene voorwaarden van Klant zijn op de Overeenkomst niet van toepassing, ongeacht of Klant naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot Encon gerichte aanvraag en/of opdrachtbevestiging of andere communicatiemiddelen.
1.5 In geval van gehele of gedeeltelijke annulatie van de overeenkomst door de klant is deze aan Encon een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 500 EUR. Klant is enkel gerechtigd om een Overeenkomst te annuleren na voorafgaande schriftelijke (eventueel voorwaardelijke) toestemming daartoe van Encon.
1.6 Klant is verplicht Encon onverwijld te wijzen op voor de Klant klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies, werkwijzen, bouwstoffen, materialen, hulpmiddelen, bestekken, tekeningen, ontwerpen en calculaties en/of andere Prestaties die Encon blijkens de aan Klant verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.
1.7 Indien Encon in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Prestaties verricht of laat verrichten op locatie bij Klant en daarbij gebruik maakt van werktuigen of gereedschappen van Klant, is Klant jegens Encon verplicht dergelijke lokalen, werktuigen en gereedschappen op zodanige wijze in te richten en te onderhouden en tijdig voor het verrichten van de Prestaties zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de personen die de Prestaties zullen verrichten (zowel werknemers van Encon of door hem ingeschakelde derden) dan wel zaken van Encon of derden schade lijden. Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan of diefstal van de mobiele meettoestellen die door Encon voor haar onderzoek in het bedrijf van Klant worden geplaatst.
1.8 Klant verleent Encon steeds tijdig toegang tot haar gebouwen en terreinen (‘werf’) zoals nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst en inzage te krijgen van alle door haar gevraagde stukken ten einde haar activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.
1.9 De (project-)administratie van Encon levert tussen partijen dwingend bewijs op, behoudens eventueel te leveren tegenbewijs door Klant.

2. TERMIJNEN

2.1 Levertermijnen of uitvoeringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot het verbreken van de overeenkomst door Klant.
2.2 Indien de naar Encons redelijke oordeel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet of niet tijdig zijn verkregen, is Encon gerechtigd ofwel na overleg met Klant een nieuwe leverdatum of uitvoeringstermijn vast te stellen, of de prijs te herzien ofwel de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.

3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, en voor zover het gaat om Producten, gebaseerd op levering  EXW (volgens de geldende ICC Incoterms) en exclusief verpakking. Betaling vindt plaats in euro’s (€). Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, geldt de prijs zoals op dat moment vermeld op de prijslijsten van Encon, en bij afwezigheid daarvan een redelijke en marktconforme prijs.
3.2 Kilometervergoeding wordt aangerekend aan 0,5 euro/km.
3.3 In het geval na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van een wijziging van de grondstofprijzen, belastingen, lonen, heffingen, premies welke dan ook, al dan niet opgelegd van overheidswege, is Encon gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
3.4 Facturen dienen, indien anders vermeld, binnen 14 dagen na levering te worden voldaan. Facturen zijn contant betaalbaar te Bilzen. Klant heeft nimmer het recht om betaling op te schorten of te verrekenen.
3.5 Indien Klant in gebreke blijft met diens verplichting tot betaling als genoemd in 3.3, is Klant onmiddellijk in verzuim en worden alle vorderingen van Encon onmiddellijk volledig opeisbaar. Ingeval één of meerdere voorschotfacturen niet of niet tijdig betaald worden houdt Encon zich bovendien het recht voor om haar studiewerk op te schorten tot algehele betaling en het leveren van een garantie door Klant voor de betaling van de nog te verrichten werkzaamheden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding.
3.6 Indien Encon de uitvoering van de Overeenkomst opschort door de niet of niet tijdige betaling van een verschuldigde som door Klant of door enige andere aan Klant toerekenbare omstandigheid, verschuift de gehele planning voor de uitvoering van die Overeenkomst met de duur van die opschorting en zonder dat daardoor eventuele boetes verschuldigd worden en zonder enige aansprakelijkheid van Encon. Indien Encon op een redelijke grond meende te mogen opschorten, ontstaat er geen aansprakelijkheid indien later blijkt die grond niet bestond of niet toereikend was.
3.7 Tenzij Klant bezwaar maakt tegen een factuur binnen de betalingstermijn, geldt die factuur als geaccepteerd.

4. LEVERING VAN DIENSTEN

4.1 Encon zal zich zal inspannen overeenkomstig de stand der techniek en volgens de eisen van goed en deugdelijk vakwerk de Diensten te verlenen. Ten aanzien van de Diensten rust er geen resultaatsverplichting op Encon.
4.2 Klant is uitsluitend gerechtigd (de resultaten van de) door Encon verleende Diensten te gebruiken voor het doel waarvoor die aan Klant zijn verleend, en is nimmer gerechtigd die te vercommercialiseren of op enige andere wijze al dan niet onder eigen merk of handelsnaam aan derden ter beschikking te stellen.

5. (OP)LEVERING

5.1 Levering vindt plaats op de plaats en het tijdstip overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst. Bij afwezigheid van zo’n bepaling, vindt levering plaats in goed overleg tussen partijen maar in alle gevallen met een redelijke termijn die Encon in staat stelt de Overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
5.2 Indien Klant de Prestatie in gebruik neemt, geldt de Prestatie als aanvaard en gaat het risico daarvan direct over op Klant.
5.3 Ongeacht de levering daarvan, behoudt Encon de eigendom van de Producten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden door Klant van de volledige daarvoor verschuldigde prijs, inclusief eventuele rente en kosten.
5.3 Indien Encon voor de uitvoering van de Overeenkomst meetapparatuur of andere middelen op het terrein of in het pand van Klant plaatst, wordt verlies of beschadiging daarvan vermoed te zijn veroorzaakt door Klant.

6. OVERMACHT

6.1 Indien en voor zover Encon niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst (overmacht) is Encon niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) die tekortkoming(en). Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan 2 (twee) maanden, is Encon bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht toekomt op schadevergoeding.
6.2 Van overmacht aan de zijde van Encon in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van beperkende overheidsmaatregelen, (werk)stakingen, gebrek aan grondstoffen, ziekte, vertragingen, vervoersproblemen, (dreiging van) oorlog, (volledige of gedeeltelijke) mobilisatie, rellen, sabotage, overstromingen, vuur of andere vormen van vernietiging binnen het bedrijf van Encon, (werknemers-) uitsluiting en storing van machines of gereedschappen of andere storingen binnen het bedrijf van Encon. Er is ook sprake van overmacht indien een of meerdere van de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoen binnen de bedrijven van leveranciers en onderaannemers van Encon en Encon verplichtingen aan Klant daardoor niet (tijdig) kan nakomen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Encon aan Klant geleverde Prestatie, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende resultaten (hierna “IE-rechten”) berusten bij Encon, en Klant verkrijgt geen enkel recht met betrekking tot de IE-rechten van Encon. Onder IE-rechten van Encon zijn onder meer begrepen alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen, slogans auteursrechten, octrooien, modellen, tekeningen, knowhow en elk ander onderscheidend materiaal, al dan niet vatbaar voor registratie of depot, van Encon en/of van haar Licentie gevers. Zij mogen door Klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Encon niet worden toegepast, nagemaakt dan wel aan derden ter hand worden gesteld of getoond al of niet met het oogmerk enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.
7.2 Klant vrijwaart Encon van alle aanspraken van derden wegens iedere (beweerdelijke) inbreuk op een recht van industriële eigendom die verband houdt met de fabricage, levering of het gebruik van een Prestatie die is vervaardigd of verricht volgens specificaties van de Klant.
7.3 Naar beste weten van Encon maken de Producten en Diensten van Encon geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Encon is evenwel jegens Klant niet aansprakelijk indien de Prestaties inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Op Encon rust geen verplichting Klant ter zake te vrijwaren.

8. KLACHTEN EN INSPECTIE

8.1 Klant dient bij levering de Prestaties te (laten) inspecteren met betrekking tot aantallen, volumes en gebreken die bij een normale zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld. Klant draagt daarbij het risico voor steekproefsgewijze inspectie.
8.2 Eventuele klachten aan Prestaties dienen onverwijld na levering doch in alle gevallen uiterlijk binnen 8 dagen na levering per aangetekend schrijven aan Encon te worden gemeld. De klacht dient nauwkeurig de aard en grond van de klacht en het gebrek te omschrijven.
8.3 In geval van een geldige en tijdige klacht met betrekking tot een gebrek in een Prestatie is Encon, naar eigen discretie, gehouden tot (i) herstel van het gebrek, of (ii) vervanging van de Prestatie, of (iii) gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de in verband met het gebrekkige Prestatie in rekening gebrachte (verkoop-)prijs, welke verplichting in alle gevallen beperkt is tot maximaal 25% van de verkoopsprijs. Voor het overige is elke aansprakelijkheid met betrekking tot een gebrekkige Prestatie uitgesloten. Klant is niet gerechtigd om geleverde en in ontvangst genomen Producten zonder de schriftelijke toestemming van Encon aan Encon te retourneren.
8.4 Alle rechten en vorderingen van Klant ter zake van betaling van een geldsom, en/of herstel of vervanging van de relevante Prestatie, op welke grond dan ook, alsmede elk recht van Klant om de Overeenkomst te ontbinden, vervallen a) indien er sprake is van te late melding ingevolge dit artikel 8 of op grond van de wet, b) indien Encon niet in de gelegenheid is gesteld de klacht onmiddellijk ter plaatse op gegrondheid te (laten) onderzoeken of c) er 6 (zes) maanden zijn verstreken na leveringsdatum.

9. GEHEIMHOUDING EN PUBLICITEIT

9.1 Klant neemt strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie welke Klant bekend is of wordt van en over Encon en/of over relaties van Encon. Klant zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor publiciteitsdoeleinden, doen van mededelingen aan derden met betrekking tot de Overeenkomst dan wel met betrekking tot de uitvoering die een der partijen daaraan geeft, behoudens na voorafgaande schriftelijk toestemming van Encon, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Encon is slechts aansprakelijk opzichtens Klant voor zover zij bij de uitvoering van haar opdracht een professionele fout zou hebben begaan. Klant is aansprakelijk voor de juistheid van de plannen en/of gegevens die zij Encon ter beschikking stelt. Encon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele defecten, onjuistheden en/of omissies in de Prestaties die Klant niet tijdig heeft gemeld of zelf had behoren te ontdekken, of als gevolg van door Klant verstrekte onjuiste informatie of instructies. De berekeningen van Encon zijn enkel adviserend en richtinggevend. Encon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen in de berekeningen en is niet aansprakelijk voor de eindresultaten, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Encon is slechts aansprakelijk voor directe schade en, ongeacht de basis van de vordering, nimmer voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld productiestilstand, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen, verlies van goodwill, of verbeurde dwangsommen of boetes. Ingeval er als gevolg van de door Encon uit te voeren werkzaamheden en metingen zich stroomonderbrekingen of eventuele productiestoppen zouden voordoen bij Klant, kan Encon hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Encon is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich in het bedrijf van de medecontractant zouden voordoen naar aanleiding van de studieopdracht.
10.3 In alle gevallen is, ook indien Encon jegens Klant op meerdere juridische gronden of feiten aansprakelijk is, de totale aansprakelijkheid van Encon ongeacht de grondslag daartoe, beperkt tot het bedrag dat door Klant is voldaan aan Encon met betrekking tot de Prestatie waarvoor Encon aansprakelijk is, met in alle gevallen een totaal maximum beperkt tot het bedrag dat in de Overeenkomst werd bedongen of tot het bedrag dat effectief in rekening werd gebracht.
10.4 Enige beperking van aansprakelijkheid als genoemd in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt niet voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Encon.

11. RECHT & BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Tongeren.
11.3 In geval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of op andere grond niet afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?